Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
  1.1 De Ondernemer: Mandy Groot, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer
  71498400, gevestigd te (1902 AK) Castricum aan de Laanacker 10, emailadres hi@mandygroot.nl.
  1.2 De Afnemer: alle personen aan wie de Ondernemer een dienst levert en/of een cursus aanbiedt.
  1.3 Partijen: De Ondernemer en de Afnemer.
  1.4 Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen betreffende levering van diensten
  en/of het uitvoeren van opdrachten en/of het aanbieden van cursussen door de Ondernemer aan de
  Afnemer.
  1.5 Schriftelijk: op papier of (eventueel als gescand bestand) per e-mail.
  1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
  1.7 Website: www.mandygroot.nl
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden
  zijn tevens van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en (reeds bestaande)
  overeenkomsten.
  2.2 De Afnemer met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met
  de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten tussen de
  Afnemer en De Ondernemer.
  2.3 De Ondernemer wijst de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer uitdrukkelijk van de hand.
  2.4 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden overeengekomen.
  2.5 Voor zover een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet (geheel) rechtsgeldig mocht blijken, doet
  dat niet af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De niet
  geldende bepaling wordt geacht van rechtswege te zijn vervangen door een wel geldige bepaling die qua
  rechtsgevolg zoveel als mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.
 3. Inhoud Overeenkomst
  3.1 De Overeenkomst heeft betrekking op een of meerdere van de navolgende diensten of producten van de
  Ondernemer:
  a. Toegang tot de online schildercursussen die worden aangeboden op de Website en toegang tot de
  Facebookgroep. Toegang is in beginsel onbeperkt, doch eindigt indien de Ondernemer haar
  bedrijfsactiviteiten beëindigt en/of de exploitatie van de Website of de Facebookgroep staakt en/of
  indien de Ondernemer op goede gronden vermoedt dat de Afnemer tekortschiet in de nakoming van de
  Overeenkomst of onrechtmatig jegens de Ondernemer handelt, waarvan in ieder geval sprake is indien
  de Afnemer de online cursussen niet alleen voor eigen gebruik benut.
  b. Een abonnement waarbij aan de Afnemer toegang wordt geboden tot de Facebookgroep inclusief één
  op één of groepsbegeleiding, hetgeen inhoudt dat Partijen op in overleg te bepalen momenten (online)
  bijeenkomen zodat de Ondernemer de Afnemer huiswerkopdrachten kan geven en van feedback kan
  voorzien. De duur van het abonnement volgt uit de Overeenkomst.
  c. Het bijwonen van een eenmalige (online) masterclass schilderen in groepsverband;
  d. Een eenmalige fysieke privé (of in bekende kring) schilderles bij de Afnemer op locatie.
 4. Aanbod
  4.1 De offerte van De Ondernemer geldt als een aanbod. Ook als aanbod geldt hetgeen de Ondernemer op
  haar Website aanbiedt, onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid en plek.
  4.2 Het aanbod is tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte of de Website anders blijkt en
  tenzij een offerte wordt ingetrokken.
  4.3 De Ondernemer is gerechtigd om aanvragen c.q. uitnodigingen tot het doen van een aanbod / offerte
  zonder opgaaf van redenen te weigeren;
  4.4 Gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten
  en/of cursussen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW
  tarieven.
  4.5 Indien diensten en/of cursussen worden aangeboden voor een dusdanige prijs dat het voor een redelijk
  denkende Afnemer duidelijk moet zijn dat er sprake is van een kennelijke fout aan de zijde van de
  Ondernemer (of door de websitebeheerder), is er in afwijking van artikel 4 geen sprake van een aanbod
  en komt er aldus geen Overeenkomst tot stand.
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst
  5.1 Indien de Ondernemer een aanbod als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden heeft
  gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door Schriftelijke aanvaarding door de Afnemer. Aanvaarding
  geschiedt in beginsel door:
 • Ondertekening van de offerte;
 • Een Schriftelijk akkoord waarin deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand worden
  gewezen;
 • Indien de Overeenkomst via de Website van De Ondernemer, tot stand komt: door het bevestigen van
  de online bestelling na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden;
 • Een mondeling akkoord, gevolgd door de overeengekomen aanbetaling.
  5.2 Indien de Ondernemer geen Schriftelijke of mondelinge aanbieding heeft gedaan, komt de
  Overeenkomst tot stand doordat De Ondernemer een Schriftelijke of mondelinge opdracht c.q. instructie
  van de Afnemer binnen veertien dagen Schriftelijk heeft aanvaard.
  5.3 Uit het handelen van Partijen kan ook blijken dat aanbod en aanvaarding op andere wijze hebben
  plaatsgevonden, ten gevolge waarvan eveneens een rechtsgeldige Overeenkomst tot stand is gekomen.
  5.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
  beschikbaarheid en plek.
 1. Uitvoering van de Overeenkomst
  6.1 De Ondernemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
  6.2 De Ondernemer zal de Overeenkomst naar beste maar eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de
  eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  6.3 Indien de Ondernemer of de door de Ondernemer ingeschakelde derden in het kader van de uitoefening
  van de Overeenkomst werkzaamheden zal verrichten bij de Afnemer op locatie of op een door de
  Afnemer aangewezen locatie, draagt de Afnemer kosteloos zorg voor alle benodigde faciliteiten.
 2. Annulering door de Afnemer
  7.1 Indien de Overeenkomst via elektronische weg tot stand is gekomen en sindsdien nog geen veertien
  dagen zijn verstreken, geldt het volgende:
  7.1.1 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het verkrijgen van toegang tot een online
  schildercursus zoals omschreven in artikel 3.1 sub a van deze algemene voorwaarden, geldt dat
  de Afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:230p sub g BW geen recht heeft om de
  Overeenkomst kosteloos binnen 14 dagen te herroepen, nu de Afnemer bij het tot stand komen
  van de Overeenkomst er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat het cursusmateriaal direct tot
  zijn beschikking wordt gesteld (en nakoming dus direct is aangevangen) en heeft verklaard dat
  hij daarmee afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding.
  7.1.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een abonnement voor één op één begeleiding zoals
  omschreven in artikel 3.1 sub b van deze Overeenkomst, heeft de Afnemer het recht om de
  Overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming daarvan kosteloos te annuleren. Dit kan
  door een e-mail te versturen naar hi@mandygroot.nl. Indien nakoming al (deels) heeft
  plaatsgevonden (c.q. er al een afspraak is geweest), dient de Afnemer de kosten naar rato van
  het totale abonnementsgeld te vergoeden.
  7.1.3 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op diensten zoals omschreven in artikel 3.1 sub c en
  sub d van deze Algemene Voorwaarden, heeft de Afnemer overeenkomstig het bepaalde in
  artikel 6:230p sub e BW geen recht om de Overeenkomst binnen 14 kosteloos dagen te
  herroepen.
  7.2 In alle andere gevallen geldt het volgende:
  7.2.1 Ten aanzien van de diensten zoals omschreven in artikel 3.1 sub a van deze Algemene
  Voorwaarden, geldt dat een Afnemer die eenmaal toegang heeft verkregen tot het online
  cursusmateriaal en de Overeenkomst daarna annuleert, geen recht heeft op teruggave van enig
  bedrag.
  7.2.2 Ten aanzien van de diensten zoals omschreven in artikel 3.1 sub b van deze Algemene
  Voorwaarden geldt dat de Afnemer bij annulering van de Overeenkomst geen recht heeft op
  teruggave van het abonnementsgeld.
  7.2.3 Ten aanzien van de diensten zoals omschreven in artikel 3.1 sub c en d van deze Algemene
  Voorwaarden geldt dat indien de Afnemer de Overeenkomst wenst te annuleren, partijen eerst
  in gesprek zullen treden over het inplannen van een alternatieve datum. Indien geen alternatieve
  datum wordt afgesproken, betaalt de Afnemer de Ondernemer overeenkomstig het bepaalde in
  artikel 7:411 BW recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien
  annulering plaatsvindt binnen 48 uur voor aanvang van de masterclass of privéles, bedraagt het
  te betalen loon 100 % van de overeengekomen prijs. Annulering 3 maanden voor de
  overeengekomen datum is kosteloos. In alle overige gevallen bedraagt het te betalen loon 30 %
  van de overeengekomen prijs.
 3. Betaling
  8.1 Alle facturen zullen door de Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de offerte en/of in de
  Overeenkomst omschreven betalingscondities. Indien de Overeenkomst via de Website tot stand komt,
  betaalt de Afnemer conform de op de Website omschreven betalingsinstructies.
  8.2 Er bestaat van de zijde van Afnemer geen recht op verrekening of opschorting van betaling.
  8.3 Behoudens andersluidende condities zal de Afnemer altijd 100 % van de koopsom binnen 30 dagen na
  totstandkoming van de Overeenkomst aan de Ondernemer voldoen.
  8.4 Bij twijfel over de liquiditeitspositie van de Afnemer is de Ondernemer gerechtigd om additionele eisen
  te stellen met betrekking tot vooruitbetaling, dan wel te verzoeken dat zekerheid wordt verstrekt door
  middel van het vestigen van een pandrecht, een bankgarantie of een depotstelling. Indien de Afnemer
  dit weigert is de Ondernemer gerechtigd om haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te
  schorten en/of te beëindigen, onverminderd het recht van de Ondernemer om vervangende
  schadevergoeding te vorderen.
  8.5 De betalingstermijn heeft te gelden als een fatale termijn. Eventueel overeengekomen, dan wel
  medegedeelde, opvolgende betalingstermijnen (bijvoorbeeld uitstelverlening) gelden ook telkens als een
  fatale termijn.
  8.6 Achteraf betalen: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm,
  Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
 • Achteraf Betalen
  U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna
  vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet
  bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.
 1. Opschorting en ontbinding door de Ondernemer
  9.1 De Ondernemer is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
  Overeenkomst te ontbinden, in de gevallen dat de Afnemer haar vrije beschikking of haar inkomen of
  vermogen verliest, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft
  aangevraagd. Voorts is de Ondernemer gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of de
  Overeenkomst te ontbinden in de gevallen dat de Afnemer tekortschiet in de nakoming van haar
  verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen maar ook de verplichting tot het aanleveren van
  benodigde informatie.
  9.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of beëindigd, zijn de vorderingen van de Ondernemer op de
  Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien de Ondernemer nakoming van de verplichtingen opschort,
  behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
  9.3 De Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Afnemer lijdt doordat de Ondernemer
  de Overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat de Ondernemer de uitvoering van de
  Overeenkomst heeft opgeschort of beëindigd.
 2. Aansprakelijkheid
  10.1 De Ondernemer is jegens de Afnemer of derden niet aansprakelijk voor directe (zaak)schade. Evenwel
  geldt dat indien de Ondernemer verzekerd is voor directe schade en de verzekering dekking verleent, de
  aansprakelijkheid van de Ondernemer met betrekking tot de directe schade in dat geval in ieder geval
  beperkt is tot de hoogte van de uitkering van de betreffende verzekering, indien er ondanks de
  onderhavige bepaling wel sprake mocht zijn van aansprakelijkheid voor directe (zaak)schade.
  10.2 De Ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de Afnemer of derden,
  waaronder gevolgschade (zijnde alle schade anders dan zaakschade aan de door de Afnemer geleverde
  zaak, waaronder gederfde winst, gederfde omzet, reputatieschade, misgelopen kansen, extra gemaakte
  kosten). Voorts is de Ondernemer niet aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade
  als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie, medewerking of materialen door de Afnemer.
  10.3 Indien de Ondernemer toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
  van de Ondernemer beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de Ondernemer gedane
  uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
  verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot het factuurbedrag,
  althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  10.4 Slechts in het geval dat er aan de zijde van de Ondernemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid,
  kan de Ondernemer geen beroep doen op de onderhavige beperking van aansprakelijkheid.
  10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Afnemer het ontstaan van
  de schade onverwijld, maar in ieder geval binnen twee maanden na het ontstaan van de schade, bij de
  Ondernemer heeft gemeld. Vervolgens moet binnen 1 jaar een procedure jegens de Ondernemer
  aanhangig zijn gemaakt door de Afnemer. Een en ander op straffe van verval van recht.
 3. Overmacht
  11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Ondernemer onafhankelijke omstandigheid,
  waardoor de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer (tijdelijk) worden verhinderd.
  Voorbeelden zijn ziekte van de Ondernemer en of de door de Ondernemer ingeschakelde derden,
  extreme weersomstandigheden, oorlogen, maatschappelijk onrust, hyperdeflatie/hyperinflatie, stroomen ICT/telecom gerelateerde storingen, storingen bij de website, computervredebreuk, terrorisme,
  diefstal, brand, maar ook tekortkomingen van derden (zoals het niet tijdig leveren van middelen of
  materialen door leveranciers) waardoor de Ondernemer niet aan haar eigen verplichtingen jegens de
  Afnemer kan voldoen.
  11.2 Indien sprake is van een overmachtssituatie zoals bedoeld in dit artikel, plannen Partijen voor zover van
  toepassing in goed overleg een nieuwe afspraak in. De Afnemer heeft geen recht op schadevergoeding.
  11.3 Indien de Ondernemer door overmacht gedurende langere tijd niet aan haar verplichtingen kan voldoen,
  worden al die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de
  overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de
  Overeenkomst buitengerechtelijk Schriftelijk te ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot
  schadevergoeding gehouden zijn.
  11.4 Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal de Ondernemer de Afnemer daarvan zo spoedig
  mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  De door de Ondernemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van de Ondernemer totdat de
  Afnemer aan alle (betalings)verplichtingen volledig heeft voldaan ten aanzien van deze Overeenkomst
  maar ook ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen dezelfde Partijen.
 5. Intellectuele eigendom
  De Ondernemer is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten van de online
  schildercursussen, alsmede van al het (schilder)werk dat bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de
  Afnemer ter beschikking wordt gesteld. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de
  Ondernemer is het de Afnemer niet toegestaan om de inhoud van de online schildercursus en de
  schilderwerken aan derden te openbaren en/of ter beschikking te stellen. Indien de Afnemer in strijd met
  deze bepaling handelt, wordt de toegang tot de schildercursus met onmiddellijke ingang stopgezet. De
  Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die de Ondernemer lijdt als gevolg van de inbreuk, waaronder
  (maar niet alleen) gederfde winst.
 6. Retentierecht
  De Ondernemer is gerechtigd om al hetgeen door de Afnemer aan de Ondernemer is aangeleverd,
  alsmede hetgeen de Ondernemer ten behoeve van de Afnemer heeft vervaardigd, onder zich te houden
  totdat de Afnemer aan al haar verplichtingen jegens de Ondernemer of aan haar gelieerde
  vennootschappen heeft voldaan.
 7. Buitengerechtelijke kosten, toepasselijk recht en bevoegde rechter
  15.1 Indien de Afnemer niet aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voldoet en de
  Ondernemer buitengerechtelijke kosten maakt teneinde de Afnemer tot nakoming te bewegen en/of
  teneinde haar schade vergoed te krijgen, is de Afnemer voor deze kosten aansprakelijk, mits de Afnemer
  vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. De hoogte van
  de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend aan de hand van de Staffel BIK.
  15.2 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  15.3 Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing
  worden gebracht.
  15.4 Alle geschillen tussen de Ondernemer en de Afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
  te Alkmaar.